ازدواج زوجهای همجنس

Same Sex Family Law

ازدواج زوجهای همجنس در کانادا در سال ۲۰۰۵ قانونی اعلام شد و در صورت طلاق و جدایی هم، قانون برای طلاق زوجهای همجنس مانند سایر زوجهاست.

تعداد زوجهای همجنس که خانواده تشکیل داده بودند از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تقریباً سه برابر شد و به حدود ۶۵ هزار زوج رسید که حدود ۱ درصد از کل زوجهای کانادا را تشکیل میداد. البته تعداد زوجهای همجنس که بطور رسمی با هم ازدواج کرده بودند در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰ هزار زوج بوده است.