طلاق زوجهای همجنس

Same Sex Divorce

در حال حاضر قوانین کانادا طلاق زوجهای همجنس را درست مانند طلاق زوجهای غیرهمجنس در نظر میکیرید و تمام قوانین برای همه زوجها یکسان است.

کافی است که هر دو طرف حداقل دوازده ماه در کانادا اقامت داشته باشند.