حمایت از فرزند

Child Support

کودکان نیاز دارند که از لحاظ مالی توسط والدین خود حمایت شوند و در کانادا قانون هم والدین را ملزم میکند که این نیاز را برآورده کنند.

اگر والدین تصمیم به جدایی یا طلاق بگیرند، باید در مورد نحوه حمایت مالی از فرزند توافق کنند و یا دادگاه در این مورد تصمیم میگیرد.

آیا قانون حمایت مالی در استان‌های مختلف فرق دارد؟

یک سری از قوانین خانواده فدرال هستند که در سرتاسر کانادا یکسانند و یک سری قوانین هم استانی هستند اما در مورد حمایت مالی از کودک، تقریباً همه قوانین در استان‌های مختلف مانند هم است بجز استان کبک که قوانین متفاوت خود را دارد.

حمایت مالی از فرزند کی تمام میشود؟

بطور کلی، وقتی فرزند به سن ۱۸ سالگی برسد و یا از لحاظ مالی مستقل شود، حمایت مالی هم میتواند متوقف شود.

البته اگر فرزند ۱۸ سالش شود اما دبیرستان را تمام نکرده باشد، حمایت مالی باید ادامه پیدا کند تا این که فرزند ۱۹ سالش شود.

یک استثناء دیگر هم این است که اگر فرزند ناتوان باشد و نتواند از لحاظ مالی مستقل شود، حمایت مالی مدام باقی میماند.