حضانت فرزند

Child Custody

اخیراً در قوانین کانادا بجای حضانت فرزند، از عبارت «مسئولیت تصمیم گیری» استفاده میکنند که در انگلیسی به آن decision-making responsibility میگویند.

طبق قوانین کانادا، تا وقتی که دادگاه خانواده حکمی صادر نکرده باشد، هر دو طرف حق مساوی برای حضانت فرزند را دارند. اگر در شرف طلاق هستید، معنی این قانون برای شما این است که باید برای گرفتن حضانت فرزند خود از طریق دادگاه اقدام کنید.

حضانت فرزند در کانادا شامل چه مسئولیت‌هایی میشود؟

اگر حضانت فرزند خود را بگیرید، مسئولیت شما در سه زمینه: بهداشت و سلامت، امور مذهبی و معنوی، و آموزش و تحصیلات خواهد بود.

اگر حضانت بگیرم یعنی با من زندگی میکند؟

حضانت به معنی با هم زندگی کردن نیست. یعنی ممکن است شما حضانت کامل بچه را بگیرید اما او بخشی از زمانش را با همسر سابق شما بگذراند. در واقع حضانت به معنی قبول مسئولیت‌هاست.

همسرم میتواند او را ببینید؟

بستگی به تصمیم دادگاه دارد. بطور کلی، حضانت به معنی این است که شما مسئولیت او را متقبل میشوید. اما در موارد دیگر مثل گذارندن زمان (parenting time) که به آن دسترسی به فرزند (access) هم میگویند، شاید دادگاه برای همسر سابقتان حق و حقوقی قائل شود. همچنین، شاید دادگاه این حق را به همسر سابقتان بدهد که از وضعیت زندگی و سلامت و غیره او باخبر باشد.