شروط ضمن عقد

Prenups & Marital Agreements

شروط ضمن عقد در واقع همان توافقهایی هستند که دو نفر قبل از ازدواج با هم میکنند و آنها را بصورت مکتوب در عقدنامه یا در قالب یک قرارداد ثبت میکنند. در کانادا هم شما میتوانید موقع ازدواج این کار را بکنید.

آیا هر شرطی میتوان گذاشت؟

زوجین در کانادا میتوانند برای ازدواج هر شرطی را تعیین کنند اما اگر کار به دادگاه بکشد، اگر دادگاه تشخیص بدهد که هر کدام از شروط یا توافقها منصفانه یا معقول نیست، ممکن است آن را رد کند.

به عبارت دیگر، بهتر است در کانادا قبل از این که هر شرطی را برای ازدواج مطرح و ثبت کنید، حتماً با یک وکیل خانواده مشورت کنید تا ببینید در آینده ضمانت اجرایی خواهد داشت یا خیر.